MAHAYASA, I Made Arya Yogiswara; HUNAIFI, Ilsa; GUNAWAN, Stephanie Elizabeth; SETYAWATI ASIH PUTRI. Clipping Pada Aneurisma Intrakranial. Jurnal Biologi Tropis, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 297–302, 2023. DOI: 10.29303/jbt.v23i3.5174. Disponível em: https://jurnalfkip.unram.ac.id/index.php/JBT/article/view/5174. Acesso em: 12 jul. 2024.