isi, daftar (2016) “daftar isi”, Jurnal Biologi Tropis, 16(2). doi: 10.29303/jbt.v16i2.360.