[1]
Kusmiyati, K. 2011. NYERI HAID, PENYEBAB, DAN PENANGGULANGANNYA. Jurnal Pijar Mipa. 6, 1 (Mar. 2011). DOI:https://doi.org/10.29303/jpm.v6i1.121.