[1]
Hakim, A., Jufri, A.W. and Ramandha, M.E.P. 2020. Inovasi Praktikum Kimia Bahan Alam dengan Memanfaatkan Kearifan Lokal Suku Sasambo. Jurnal Pijar Mipa. 15, 4 (Sep. 2020), 325–328. DOI:https://doi.org/10.29303/jpm.v15i4.1944.