(1)
Armyani, I. A. P.; Martedi, D. PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL PROGRAM MICROSOFT POWER POINT PADA POKOK BAHASAN ORGANISASI KEHIDUPAN KELAS VIIA SMP NEGERI 19 MATARAM TAHUN PELAJARAN 2012/2013. J. Pijar.MIPA 2015, 10.