Kusmiyati, K. (2011). NYERI HAID, PENYEBAB, DAN PENANGGULANGANNYA. Jurnal Pijar Mipa, 6(1). https://doi.org/10.29303/jpm.v6i1.121