Hakim, A., Jufri, A. W., & Ramandha, M. E. P. (2020). Inovasi Praktikum Kimia Bahan Alam dengan Memanfaatkan Kearifan Lokal Suku Sasambo. Jurnal Pijar Mipa, 15(4), 325–328. https://doi.org/10.29303/jpm.v15i4.1944