Wasia, N. H., Sudarma, I. M., Savalas, L. R. T., & Hakim, A. (2017). ISOLASI SENYAWA SINAMALDEHID DARI BATANG KAYU MANIS (Cinnamomum burmanii) DENGAN METODE KROMATOGRAFI KOLOM. Jurnal Pijar Mipa, 12(2), 91–94. https://doi.org/10.29303/jpm.v12i2.347