Armyani, I. A. P., & Martedi, D. (2015). PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL PROGRAM MICROSOFT POWER POINT PADA POKOK BAHASAN ORGANISASI KEHIDUPAN KELAS VIIA SMP NEGERI 19 MATARAM TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Jurnal Pijar Mipa, 10(2). https://doi.org/10.29303/jpm.v10i2.35