HAKIM, A.; JUFRI, A. W.; RAMANDHA, M. E. P. Inovasi Praktikum Kimia Bahan Alam dengan Memanfaatkan Kearifan Lokal Suku Sasambo. Jurnal Pijar Mipa, [S. l.], v. 15, n. 4, p. 325–328, 2020. DOI: 10.29303/jpm.v15i4.1944. Disponível em: https://jurnalfkip.unram.ac.id/index.php/JPM/article/view/1944. Acesso em: 6 feb. 2023.