MUTIAH, M.; LOKA, I. N.; SUKIB, S. Pengembangan Modul Praktikum Pemisahan Kimia Berbasis Kewirausahaan. Jurnal Pijar Mipa, [S. l.], v. 15, n. 5, p. 493–498, 2020. DOI: 10.29303/jpm.v15i5.2170. Disponível em: https://jurnalfkip.unram.ac.id/index.php/JPM/article/view/2170. Acesso em: 30 jan. 2023.