Hakim, Aliefman, A Wahab Jufri, and Muhammad Eka Putra Ramandha. 2020. “Inovasi Praktikum Kimia Bahan Alam Dengan Memanfaatkan Kearifan Lokal Suku Sasambo”. Jurnal Pijar Mipa 15 (4):325-28. https://doi.org/10.29303/jpm.v15i4.1944.