Kusmiyati, K. (2011) “NYERI HAID, PENYEBAB, DAN PENANGGULANGANNYA”, Jurnal Pijar Mipa, 6(1). doi: 10.29303/jpm.v6i1.121.