Armyani, I. A. P. and Martedi, D. (2015) “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL PROGRAM MICROSOFT POWER POINT PADA POKOK BAHASAN ORGANISASI KEHIDUPAN KELAS VIIA SMP NEGERI 19 MATARAM TAHUN PELAJARAN 2012/2013”, Jurnal Pijar Mipa, 10(2). doi: 10.29303/jpm.v10i2.35.