Kusmiyati, K. “NYERI HAID, PENYEBAB, DAN PENANGGULANGANNYA”. Jurnal Pijar Mipa, vol. 6, no. 1, Mar. 2011, doi:10.29303/jpm.v6i1.121.